پرتال تخصصی تاسیسات مکانیکی ساختمان

سايت و انجمن ما با هدف رفع نياز مهندسین تاسیسات و پشتيباني از اواخر مهر سال 1390 ايجاد شده است و همواره تلاش نموده است تا مانند الماسي در ميان وب هاي پشتيباني از این علم بدرخشد و اميد ميرود روزي يکي از درخشنده ترين ها در اين زمينه باشد.

فروشگاه وبسایت

نکات اجرایی در طراحی سیستم تهویه پارکینگ

یک نمونه برای پارکینگهای کوچک به صورت زیر است:

هوای تازه از محل دریچه تعبیه شده در دیواره خارجی ساختمان از هوای اطراف ساختمان تآمین میشود.
آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.
در پارکینگها و ساختمانهای بزرگتر معمولا هوای تازه توسط فنهای تعبیه شده در اطراف ساختمان تامین میشود.
در این شکل هوا در دمای اتاقها  ( و یا بعد از دستگاه هیت ریکاوری ) به پارکینگ وارد میشود و آلودگی توسط دریچه ها در نزدیکی سقف و کف تخلیه میشود.