سیستم انباره سرما بر مبنای نوع ماده انبار شونده طبقه‌بندی می‌شود مانند انباره آب یا یخ و یا تغییر حالت (فاز)، تقسیم‌بندی دوم بر پایه نوع كاركرد سیستم است، كه نقش تعیین ظرفیت سیستم را دارد.
1- انباشت جزیی
2- انباشت با دیماند محدود
3- انباشت كامل....